Stebekite musu naujienas
Pirmieji sužinokite apie naujienas ir akcijas !
Facebook Pagelike Widget
  • Krepšelyje nėra jokių produktų.
Title Image

Pirkimo taisyklės

Sąvokos

Šiose Taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip arba kontekstas aiškiai reikalautų kitaip:

CK – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

Pardavėjas – MB Belijus, juridinio asmens kodas 302601579, buveinės adresas: S. Stanevičiaus g. 55-20, 07104 Vilnius.

Parduotuvė – internetinė parduotuvė, adresu www.dizera.lt, ir (ar) Pardavėjo Facebook paskyroje, adresu https://www.facebook.com/DizeraInterior, veikianti elektroninė parduotuvė, priklausomai nuo to, kur užsakomos Prekės.

Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs Prekes iš Pardavėjo Taisyklėse nurodyta tvarka ir sąlygomis.

Prekės – bet kurios Parduotuvėje parduodamos prekės arba prekė, jeigu Pirkėjas įsigyja 1 (vieną) prekę.

Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu, o kiekvienas atskirai – Šalis.

Taisyklės – šios prekių pirkimo–pardavimo taisyklės.

Bendrosios nuostatos

Šios Taisyklės, jas patvirtinus Pirkėjui (t. y. susipažinus su Taisyklėmis ir tęsiant registraciją ir (ar) užsakymą – pirkimą Parduotuvėje), yra Šalims privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Pardavėjo bei Pirkėjo teisės ir pareigos, Šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu ir pardavimu susijusios nuostatos.

Pirkėjas, pateikdamas užsakymą Parduotuvėje, patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

Sutartis dėl Prekių pirkimo-pardavimo laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai: (i) Pirkėjas, išsirinkęs perkamas Prekes, suformuoja Prekių krepšelį Parduotuvėje, nurodo pristatymo adresą, pasirenka pristatymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką (nuorodą) „Apmokėti“; arba (ii) Pirkėjas, išsirinkęs perkamas Prekes, Prekes užsako el. paštu, t. y. nurodydamas Pardavėjui perkamas Prekes ir reikiamus Prekes identifikuojančius požymius (spalvą, dydį, kiekį ir kt.), ir Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui išankstinio mokėjimo sąskaitą.

Pardavėjas atskirai nepraneša Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti Prekių pirkimo–pardavimo sutartį.

Laikoma, kad Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.

Pirkti Parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, jeigu turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis, taip pat juridiniai asmenys.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo–pardavimo sutarties ir grąžinti Prekes Taisyklėse nustatyta tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir už jas sumokėti sutartą Prekių kainą, pristatymo mokestį ir kitus mokesčius, jeigu tokie taikomi.

Pirkėjas, užsisakydamas Prekes iš katalogų, patvirtina savo žinojimą ir sutinka, jog tarp pavaizduoto daikto kataloge, vizualizacijoje ar bet kokiame kitokiame apibūdinime ir atvežtų Prekių yra galimi spalvinės gamos paklaida, medžiagos faktūros nelygumai, paviršiaus įtrūkimai, atsiradę dėl daikto sendinimo ir panašūs smulkūs neatitikimai.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys (adresas, el. pašto adresas, telefono Nr. ir kt.), Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti ir pranešti Pardavėjui el. paštu, o jeigu nėra kitos galimybės – telefonu, nurodydamas atnaujintus duomenis.

Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų Parduotuvėje. Jei Pirkėjas ne dėl savo kaltės ar nuo Pirkėjo priklausančių priežasčių praranda prisijungimo duomenis Parduotuvėje, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu, o jeigu nėra kitos galimybės – telefonu. Jei Pirkėjas perduoda tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenis Parduotuvėje, Pirkėjas yra visiškai atsakingas už pateiktus užsakymus Parduotuvėje, neteisingų duomenų nurodymą ir kt.

Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve bei pateikdamas užsakymą arba užsakydamas Prekes el. paštu, pareiškia, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be atskiro informavimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuvės paslaugomis arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją bei informuoti atitinkamas institucijas.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje, naudoti Pirkėjo pateiktus asmens duomenis išskirtinai tik Prekių pirkimo-pardavimo tikslui įgyvendinti (užsakymui pateikti, pristatyti ir kitiems šiose Taisyklėse nurodytiems tikslams).

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Pirkėjui Pirkėjo užsakymo pateikimo metu nurodytu adresu arba kitu nurodytu adresu, jeigu Pirkėjas pakeičia informaciją.

Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti (atšaukti) jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už Prekes per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

Pardavėjas turi teisę nesudaryti pirkimo–pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, kai Pirkėjas atsisakė pirkimo–pardavimo sutarties ir grąžino Prekes 2 (du) ir daugiau kartų per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių.

Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties, jei baigėsi Pirkėjo užsakytų Prekių atsargos pas gamintoją, gamintojas dėl kokių nors priežasčių atsisako pristatyti Prekes Pardavėjui ir (ar) Pirkėjui, taip pat, jei pirkimo–pardavimo sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį. Tokiu atveju Pirkėjo sumokėti pinigai už Prekes grąžinami Pirkėjui, nebent Pirkėjas išsirenka kitas Prekes ar Šalys susitaria kitaip.

Prekių kaina ir atsiskaitymo tvarka

Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodytos eurais su PVM.

Pardavėjas pasilieka sau teisę keisti Prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams, vykdant akcijas, taip pat tais atvejais kai gamintojas (tiekėjas) keičia Prekių kainodarą.

Pirkėjas atsiskaito už Prekes tiesiogiai suformuodamas užsakymą Parduotuvėje, kai įvyksta nukreipimas į atitinkamą mokėjimo sistemą, arba bankiniu pavedimu į nurodytą Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą.

Pirkėjas įsipareigoja už Prekes sumokėti Pardavėjui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (kalendorines) kalendorines dienas nuo užsakymo suformavimo Parduotuvėje arba išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Nesumokėjus per nurodytą terminą, Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą.

Užsakymo įvykdymo terminai, Prekių pristatymas, grąžinimas ir keitimas

Užsakymo vykdymas ir Prekių pristatymas

Užsakymas pradedamas vykdyti, kai Pirkėjo už Prekes sumokėta suma yra įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą.

Prekės pristatomos per terminą, nurodytą prie konkrečios Prekės Parduotuvėje arba, jei taikoma, per sąskaitoje Pirkėjui nurodytą terminą. Terminas pradedamas skaičiuoti tik po apmokėjimo už Prekes gavimo dienos.

Pardavėjas yra neatsakingas už Prekių pristatymo termino, pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Jei nėra galimybės užsakytų Prekių pristatyti viena siunta, tai Pardavėjas turi teisę pristatyti Prekes keliomis siuntomis.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytų Prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogiškas Prekes, o Pirkėjui atsisakius priimti analogiškas Prekes, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių nepateikimą.

Pardavėjui sutartu laiku nepristačius Prekių ir nepatikslinus Pirkėjui jų pristatymo termino, Pirkėjas turi teisę reikalauti įvykdyti pirkimo-pardavimo sutartį arba nutraukti sutartį vienašališkai bei reikalauti grąžinti sumokėtus pinigus.

Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats negali priimti Prekių, o Prekės pristatytos nurodytu adresu, vadovaujantis Pirkėjo pateikta informacija, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu (Prekes pristatančiu asmeniu) patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo–priėmimo faktą patvirtinančiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo arba asmuo, nurodytas punkte aukščiau, išskyrus vežėją, priima Prekes. Jeigu Prekės perduodamos vežėjui, kurį pasirinko Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė tokio pristatymo būdo, šiame punkte numatyta rizika pereina Pirkėjui, kai Prekės perduodamos vežėjui.

Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintose Mažmeninės prekybos taisyklėse, CK 6.22810 ir 6.22811 str., 6.362 str. ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Jei Pirkėjas nusprendžia grąžinti Prekes, išskyrus toliau Taisyklėse nurodytus atvejus, kada Prekės negrąžinamos, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos, Pirkėjas apie sprendimą grąžinti Prekes informuoja Pardavėją el. paštu, nurodydamas pageidaujamas grąžinti Prekes ir užsakymo numerį.

Pardavėjas, gavęs Pirkėjo informaciją apie grąžinamas Prekes ir įvertinęs, kad Prekės pagal Taisykles gali būti grąžinamos, pateikia Pirkėjui Prekių grąžinimo formą, kurią Pirkėjas įsipareigoja užpildyti ir pateikti Pardavėjui ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas. Gavęs Pardavėjo patvirtinimą dėl teisės grąžinti Prekes, Pirkėjas ne nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, grąžina Prekes Pardavėjo patvirtinime nurodytu būdu ir adresu.

Pardavėjas, gavęs Prekes aukščiau nurodyta tvarka, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus už Prekes.

Pirkėjas negali grąžinti šių Prekių: (i) baldų, (ii) šviestuvų, (iii) patalynės, (iv) kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių 17 dalyje nurodytų prekių, nebent Pardavėjas sutinka su Prekių grąžinimu, (v) pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, iš katalogo užsakytų Prekių, Prekių, prie kurių Parduotuvėje yra nurodyta: „išankstinis užsakymas“, arba Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms, (vi) Prekių, kurios negali būti grąžinamos atsižvelgiant į jų savybes, (vii) elektros Prekių, (viii) kitų Prekių, kurios patenka į negrąžinamų Prekių sąrašą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Grąžinamos Prekės turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos, nepažeistos etiketės, nenuplėštos Prekių apsauginės plėvelės ir kt., tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gautos, pateikiant Prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentą – sąskaitą. Už grąžinamų Prekių tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Dūžtančios Prekės turi būti supakuotos taip, jog būtų galima saugiai transportuoti.

Prekės grąžinamos Pardavėjo nurodytu būdu ir adresu, kurie yra nurodyti Pirkėjo gaunamame grąžinimo patvirtinime, kaip nurodyta Taisyklėse aukščiau. 

Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą.

Visos su Prekių grąžinimu susijusios siuntimo ir pristatymo išlaidos tenka Pirkėjui.

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos Prekių grąžinimo tvarkos, įskaitant, bet neapsiribojant, jeigu Pirkėjas grąžina Prekes, prieš tai negavęs patvirtinimo iš Pardavėjo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Prekių kokybė ir garantijos

Prekių pagrindiniai duomenys pateikiami Prekių aprašyme.

Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių spalvos, formų ir dydžio dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Visoms Prekėms suteikiami Prekių gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Pardavėjas neteikia Prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju Pardavėjas nukreipia Pirkėją į garantinį aptarnavimą teikiančią įmonę, suteikdamas Pirkėjui reikiamą pagalbą, kiek tai priklauso nuo Pardavėjo.

Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų užsakymo pateikimo metu (registracijos formoje), Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Parduotuve: Prekių išsirinkimą, užsakymo pateikimą ir kt.

Užsiregistravęs Parduotuvėje, Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų (ne)perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas yra atsakingas už trečiojo asmens atliktus veiksmus, naudojantis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Jei Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tik tiesioginius nuostolius.

Akcijos ir siunčiama informacija

Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti ir skelbti Parduotuvėje įvairias akcijas.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti paskelbtų akcijų taisykles ir sąlygas, taip pat jas panaikinti, atšaukti akcijas. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja į priekį, t. y. nuo atitinkamo veiksmo (pakeitimo ar panaikinimo) atlikimo momento. Jeigu Pirkėjas užsako Prekes, kurioms taikomos akcijos sąlygos, pvz., nuolaida, akcijų pakeitimas ar atšaukimas Pirkėjo užsakytų Prekių kainos ar kt., atsižvelgiant į tai, kam taikoma akcija, neįtakoja.

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje (užsakymo pateikimo metu) nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Parduotuvėje nurodytu el. pašto adresu arba pateikia ten pat nurodytu telefonu.

Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

Pirkėjas, užsakydamas Prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti Prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, Prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi Prekių pardavimo Parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Pardavėjui, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai ir kiek tai būtina užsakymo įvykdymui bei duomenų tvarkymui. Pardavėjas turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais, jeigu Pirkėjas pasirenka gauti informacinius pranešimus ir (ar) naujienlaiškius. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą. Taisyklių patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytu tikslu.

Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi Prekių pardavimo Pardavėjo Parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini Prekių užsakymui įvykdyti.

Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas Prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su privatumo politika, paskelbta Parduotuvėje skiltyje „Privatumo politika“ (https://www.dizera.lt/?page_id=5860).

Baigiamosios nuostatos

Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo Parduotuvėje metu ir privalės iš naujo patvirtinti Taisykles. Taisyklių pakeitimas galioja tik tų užsakomų Prekių atžvilgiu, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo.

Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Parduotuvėje.

Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.