Stebekite musu naujienas
Pirmieji sužinokite apie naujienas ir akcijas !
Facebook Pagelike Widget
  • Krepšelyje nėra jokių produktų.
Title Image

Privatumo politika

Sąvokos

ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
Duomenų valdytojas arba Bendrovė arba Mes – MB Belijus, juridinio asmens kodas 302601579, buveinės adresas: S. Stanevičiaus g. 55-20, 07104 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Duomenų subjektas arba Klientas arba Jūs – fizinis asmuo, Bendrovės klientas (įskaitant Svetainės ir Paskyros lankytojus), kurio asmens duomenis tvarko Bendrovė šioje Privatumo politikoje nurodytais apimtimi, būdu ir tikslais.
Duomenų subjekto sutikimas arba Jūsų sutikimas – Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję ir jo paties Bendrovei pateikti asmens duomenys.
Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis atliekama operacija: rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, susipažinimas, naudojimas, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis (jeigu taikoma).
Paskyra – Bendrovės valdoma Facebook paskyra, adresu https://www.facebook.com/DizeraInterior.
Privatumo politika – ši Bendrovės privatumo ir slapukų naudojimo politika.
Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.
Slapukas arba Slapukai (angl. cookies) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
Svetainė – Bendrovės valdoma svetainė, adresu https://www.dizera.lt.
Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Bendrosios nuostatos

Bendrovė vertina ir saugo visų savo Klientų, įskaitant Svetainės ir Paskyros lankytojų, teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, todėl įsipareigoja imtis visų reikalingų priemonių, siekiant išvengti Asmens duomenų netinkamo naudojimo, kai apie tokį naudojimą Bendrovei tampa žinoma. Bendrovė įsipareigoja tvarkyti Asmens duomenis, vadovaudamasi Reglamentu, ADTAĮ ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijos – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nurodymais.

Privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrovės Klientų (įskaitant Svetainės ir Paskyros lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

Naudodamiesi Bendrovės Svetaine ir Paskyra, taip pat užsisakydami / naudodamiesi Bendrovės siūlomomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje po šios politikos tekstu pažymi „varnelę“. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.

Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių Asmens duomenų per mūsų Svetainę ir Socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis nei 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.

Kokius Asmens duomenis renkame?

Bendrovė prašo Jūsų suteikti tik tuos Asmens duomenis, kurie yra reikalingi, kad galėtume teikti Jums pasirinktas paslaugas, parduoti prekes ar informuoti apie naujienas, arba pateikti atsakymą į Jūsų užklausą. Bendrovė prašo laikytis bent šių minimalių savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų: nei laiško, nei prašymo ar užklausos pavadinime, nei pridedamų bylų pavadinimuose nenurodyti asmens duomenų (pvz., vardo, pavardės, adreso, telefono numerio, el. pašto, asmens kodo, gimimo datos, kitų specialių (jautrių) duomenų ir pan.); laiško, užklausos ar prašymo tekste, siunčiamos bylos (priedo) tekste nenurodyti nei savo, nei kito asmens asmens kodų, kitų specialių (jautrių) duomenų, finansinių duomenų, kitų perteklinių ar nereikalingų duomenų, o likusius Asmens duomenis nurodyti tik tiek, kiek būtina tiems tikslams, dėl kurių siunčiamas laiškas, prašymas ar užklausa.

Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų Asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami prekes Svetainėje, Paskyroje arba pirkdami prekes kitu būdu: (i) vardas, (ii) pavardė, (iii) adresas, (iv) el. pašto adresas, (v) telefono Nr.

Bendrovė taip pat tvarko duomenis, susijusius su prekių ir paslaugų teikimu, pvz., prekė, paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, prekių pristatymo vieta, informacija apie Jūsų sutikimą ir nesutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi Svetainėje ir (ar) užsakydami, pirkdami prekes Svetainėje, Paskyroje ar bet kuriuo kitu būdu.

Asmens duomenys nebus saugomi ilgiau nei tai yra būtina jų kaupimo tikslui pasiekti arba įstatyminiams reikalavimams įgyvendinti.

Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų Asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant Slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

Kokiu tikslu tvarkome Asmens duomenis?

Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: (i) paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui, (ii) Klientų identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, (iii) su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, (iv) susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, (v) prekių pristatymo tikslais, (vi) atsiskaitymų su Bendrove apskaitos tikslais, (vii) lojalumo programos (jeigu tokia vykdoma) administravimo tikslais, (viii) Tiesioginės rinkodaros tikslais, turint išankstinį Jūsų sutikimą, kurį galite atšaukti bet kuriuo metu.

Kaip tvarkomi Asmens duomenys?

Bendrovė užtikrina, kad Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik nustatytais ir aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, bus tvarkomi tik tinkami ir tik tokie Asmens duomenys, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas), Asmens duomenys bus tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas), Asmens duomenys bus tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principai).

Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektas turi šias duomenų subjekto teises, kurias Bendrovė įgyvendins, gavusi iš Duomenų subjekto prašymą (jį pateikti galima elektroniniu paštu info@dizera.lt, arba SMS žinute +370 688 82667) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę: (i) susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, (ii) reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius Asmens duomenis, (iii) reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų Asmens duomenys, (iv) reikalauti, kad Bendrovė ištrintų (teisė būti pamirštam) su Jumis susijusius Asmens duomenis, jeigu (a) jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, (b) Jūs atšaukiate Duomenų subjekto sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, (c) Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, (d) kitais Reglamente nustatytais pagrindais, (v) reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, (vi) gauti su Jumis susijusius Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (Jūs taip pat turite teisę paprašyti Bendrovės perkelti Jūsų Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui), (vii) nesutikti, kad su Jumis susiję Asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl Tiesioginės rinkodaros), (viii) pateikti skundą, jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis Duomenų valdytojas tvarko pažeidžiant duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus.

Duomenų subjektas, manydamas, kad jo, kaip duomenų subjekto, teisės yra pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/. Visada kviečiame Klientus bet kokius skundus, prieštaravimus ir (ar) abejones dėl Asmens duomenų tvarkymo pirmiausia išsakyti Bendrovei ir rasti taikų susidariusios situacijos sprendimo būdą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad negalime patikrinti Jūsų asmens tapatybės el. paštu arba telefonu, todėl esant pagrįstoms abejonėms dėl Jūsų tapatybės, galime paprašyti Jūsų pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tik tokiu būdu galime išvengti Jūsų asmens duomenų atskleidimo asmenims, kurie gali apsimesti Jumis.

Duomenų tvarkymas Tiesioginės rinkodaros tikslu

Tik turėdama Jūsų išankstinį Duomenų subjekto sutikimą ir vadovaudamasi Reglamento, ADTAĮ bei kitų teisės aktų nuostatomis, Bendrovė Jums siųs naujienlaiškius el. paštu ir (arba) teirausis dėl esamų paslaugų kokybės, bei siųs lojalumo programos (jeigu tokia vykdoma) pasiūlymus SMS žinutėmis.

Bendrovė tvarko šiuos Jūsų Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu: (i) vardas, (ii) el. paštas.

Asmens duomenys Tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Duomenų subjekto pateikto atsisakymo gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus.

Kam teikiame Asmens duomenis?

Bendrovės darbuotojų prieiga prie Asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotoją supažindinus su konfidencialumo ir duomenų saugumo reikalavimais.

Bendrovė gali pateikti Asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės bei Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu, ar kitais įstatyme specialiai numatytais atvejais įgaliotų valstybės institucijų pagrįstu reikalavimu.

Bendrovė pasitelks tai tik tuos Duomenų tvarkytojus, kurie užtikrins, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

Duomenų tvarkytojai turės teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus. Duomenų tvarkytojas (pvz., jūsų užsakymus pristatanti bendrovė, buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti bendrovė) negali pasitelkti kito Duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus rašytinio Bendrovės leidimo.

Asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu, ir paprastai informuojant apie tai jus, Jūsų nurodytais kontaktais (jei esate tokius nurodę).

Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo (pvz., prekių pristatymo kitose valstybėse ar pan.) gali būti teikiami į kitas valstybes (įskaitant trečiąsias valstybes), tačiau tik su Jūsų sutikimu.

Kokius Slapukus ir kaip naudojame?

Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje, Svetainėje naudojame Slapukus.

Slapukuose nėra jokios informacijos, kuri asmeniškai Jus identifikuoja, bet asmeninė informacija, kurią mes saugome apie Jus, gali būti susieta su informacija, saugoma ir gaunama iš Slapukų.

Mes galime naudoti informaciją, kurią gauname naudodami Slapukus, šioms reikmėms: (i) administruoti Svetainę, (ii) atpažinti kompiuterį, kai lankotės Svetainėje, (iii) stebėti naršymą ir įgalinti kai kurių funkcijų naudojimą Svetainėje, (iv) tobulinti Svetainės patogumą, (v) išanalizuoti Svetainės naudojimą, (vi) suasmeninti Svetainės naudojimą.

Naudojame nuolatinius Slapukus, kad išsaugotume Jūsų pradžios puslapio pasirinkimą. Naudojame tiek pirmosios, tiek trečiosios šalies Slapukus, analizės priemonėse rinkdami statistinę informaciją ir vartotojų duomenis, apibendrintus ir individualius, siekiant optimizuoti Svetainę ir siūlyti Jums tik patrauklius pasiūlymus.

Dauguma naršyklių leidžia blokuoti Slapukus. Būdai blokuoti slapukus pagal jūsų naudojamą naršyklę: (i) „Internet Explorer“ galite atsisakyti visų Slapukų, spustelėdami „Įrankiai“, „Interneto parinktys“, „Privatumas“ ir pasirinkę „Blokuoti visus slapukus“ naudodami slankiojančią parinktį; (ii) „Firefox“ galite užblokuoti visus Slapukus spustelėdami „Įrankiai“, „Parinktys“ ir išvalydami langelį „Priimti slapukus iš svetainių“ laukelyje „Privatumas“.

Visų slapukų blokavimas gali turėti neigiamos įtakos daugelio tinklalapių naudojimui. Jei blokuosite Slapukus, negalėsite naudoti daugelio šios svetainės funkcijų.

Slapukų naudojimą galite kontroliuoti pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti Slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su Slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje https://www.allaboutcookies.org/

Naudojantis Svetaine, taip pat gali būti siunčiami ir trečiųjų šalių slapukai. Mes naudojame: (i) „Google Analytics“ įrankius, kad galėtume analizuoti Svetainės naudojimą. „Google Analytics“ įrankiai sukuria statistinę ir kitą informaciją apie Svetainės naudojimą Slapukuose, kurie saugomi naudotojų kompiuteriuose. Informacija, susijusi su Svetaine, naudojama kurti ataskaitas apie Svetainės naudojimą. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt; (ii) pakartotinės rinkodaros Slapukus – „AdWords“. Šie slapukai yra „Google“ teikiamos pakartotinės rinkodaros ir elgsenos taikymo paslauga, jungianti svetainę www.bttcloud.com su „AdWords“ reklamos tinklu ir „Doubleclick“ slapuku.

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines (prekių gamintojų puslapius, prekių priežiūros ar papildomų aprašymų instrukcijos), į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus – galimybė dalintis Svetainės turiniu socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram. Bendrovė informuoja, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

Susisiekite su mumis
Jeigu turite klausimų, susijusių su Privatumo politika, galite su mumis susisiekti, pasinaudodami žemiau pateikta informacija:

info@dizera.lt
+370 688 82667
Bendrovės buveinės adresas: S. Stanevičiaus g. 55-20, 07104 Vilnius

Privatumo politikos redakcija nuo 2021 m. kovo 1 d.